Wydawca treści Wydawca treści

TAKSATOR

Oprogramowanie służące do sporządzania Planu Urządzania Lasu

Oprogramowanie TAKSATOR jest elementem kompleksowej koncepcji rozwiązania zagadnień urządzania lasu w systemie informatycznym Lasów Państwowych. Aplikacja umożliwia pobieranie danych z baz nadleśnictw na potrzeby prac urządzeniowych, tworzenie nowych opisów taksacyjnych wraz z zestawieniami określonymi w IUL oraz zapewnia właściwą wymianę danych do SILP.

Oprogramowanie jest wykorzystywane zarówno przez wykonawców planów UL jaki i nadzorujących poprawność ich sporządzania.

Program TAKSATOR jest własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i stanowi integralną część SILP. Nadzór nad merytoryczna poprawnością oprogramowania sprawuje Wydział Urządzania Lasu DGLP, obsługą informatyczną zajmuje się ZILP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z  Tomaszem Grzegorzewiczem

 

Do pobrania:

Taksator 6.0 - wersja (6.0.616)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.606)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.586)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.538)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.511)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.507)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.412)


Taksator 6.0 - wersja (6.0.380)


 

 


Taksator 6.0 - wersja (6.0.268)

Pobierz wersję instalacyjną programu Taksator 6.0.266 (Link)

Lista zmian (Link)

 


Taksator 6.0 - wersja (6.0.226)

Pobierz wersję instalacyjną programu Taksator 6.0.226 (Link)


Lista zmian (Link)

 


Taksator 6.0 - wersja (6.0.191)

 

Pobierz wersję instalacyjną programu Taksator 6.0.191 (Link)

Lista zmian (Link)


 


Taksator 6.0 - wersja (6.0.183)

 

Lista zmian (Link)

 

Taksator 6.0 - wersja (6.0.171)

 

Lista zmian (Link)

 

Taksator 6.0 - wersja (6.0.169)

 
Lista zmian:
 • Poprawiony błąd zapisu siedliska dla obszarów chronionych w grupach powierzchni. Błąd występował dla baz danych utworzonych z niewłaściwego wzorcowego schematu bazy danych - bez autonumeracji w F_PROT_OBJECT.OB_INT_NUM
 • Kontrola poprawności wprowadzenia kodu siedliska przyrodniczego. Możliwe było wprowadzenie kodów nieznajdujących się na liście. Błąd objawiał się dopiero podczas zapisu danych do SILP.

Taksator 6.0 - wersja (6.0.168)

 

Lista zmian (Link)

 

Taksator 6.0 - wersja (6.0.167)

 

Wersja ta umożliwia prawidłowy import danych do SILP poprawiony po zgłoszeniach od użytkowników.


Taksator 6.0 - wersja (6.0.165)

 
Lista zmian:
 1. Poprawka w podsumowaniu tabeli VIII a.
 2. Poprawka wydruku dla powierzchni próbnej.
 3. Poprawka w wybieraniu wartości po wprowadzeniu pierśnicy.
 4. Poprawka w tabeli XIV.
 5. Poprawka w raporcie XIV.
 6. Poprawka importu powierzchni próbnych (błąd dotyczył drzew martwych).
 7. Poprawki w imporcie opisu taksacyjnego.
 8. Zmiany Wz8 i Wz9
 9. Dodane formatki do wzorów nr 8 i 9, zmiany struktur w bazie i obsługa pól, dodano powierzchnia na raporcie.
 10. Dane -> Opis taksacyjny - formularz do wprowadzania danych dla pól: TSL, wariant uwilg., cecha gleby, makrorzeźba, położenie terenu.
 11. Zmiany przy wydruku działek ewidencyjnych.
 12. Dodanie usuwania roślin runa i czynników sprawczych do procedury usuwającej dane wydzielenia.
 13. Zmiany w procedurze selekcji po siedlisku przyrodniczym.
 14. Zmiany w zawartości słownika f_tri_dic 16. Odczyt danych z XML'a kart drzewostanowych SILP.
 15. w tabeli III i tabeli IV na końcu jest "Powierzchnia ewidencyjna gruntów zalesionych:" a powinno być "Powierzchnia ewidencyjna lasów ogółem:".

Taksator 6.0 - wersja (6.0.131)

Pobierz listę zmian

Pobierz aktualną instrukcję użytkownika

 

Taksator 6.0 - wersja (6.0.124)

 

Lista zmian


 


Taksator 6.0 - wersja (6.0.100)

 

Opis zmian

 

Taksator 6.0 - wersja (6.0.64)

Lista zmian

Pobierz instrukcję użytkownika do wersji 6.0

 

Taksator 5.2.13

 

Wersja programu z kwietnia 2012 r. w której m.in. usunięto błąd kontroli w grupach powierzchni.

 

Taksator 5.2.11 - Lista zmian

 1. Aktualizacja słownika rodzajów powierzchni - słownik został doprowadzony do zgodności z SILP.
 2. Aktualizacja słownika rodzajów obszarów chronionych - słownik został doprowadzony do zgodności z SILP.
 3. Poprawiony raport powierzchni próbnych.
 

Taksator 5.2.9 - Lista zmian

 
 1. Zmiana sposobu generowania danych dla SILP dotycząca mikroregionów nasiennych – uwzględnienie sposobu kodowania wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006-10-25 Zmieniającego Rozporządzenie w Sprawie Wykazu, Obszarów i Mapy Regionów Pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego.
 2. Uwzględnienie kodów grup czynności DRZEW i CP-P podczas generowania danych do SILP.
 3. Obsługa obszarów chronionych:
  • zmiany opisu taksacyjnego
  • zmiany grupowania powierzchni
  • automatyczna aktualizacja struktury bazy danych
  • raporty
  • eksport danych do SILP
 4. Zmiana w raporcie „Wykaz obiektów bazy nasiennej" – uwzględnienie powiązania cechy z gatunkiem.
 5. Zmiana kontroli adresów leśnych – uwzględnienie jako błąd, gdy obiekt nadrzędny jest nieaktywny.
 6. Usunięcie błędu wykonywania obliczeń końcowych z poprzedniej wersji programu.
 

Taksator 5.2.5 - Lista zmian

 
 1. Dodano obsługę nowego rodzaju grupy powierzchni - poligonów wojskowych.
 2. Grupa powierzchni poligonów wojskowych została uwzględniona podczas pobierania danych z SILP oraz podczas generowania danych do SILP.
 3. Usunięto błąd eksportu danych do SILP z wersji 5.2.3 polegający na braku w pliku x_tax_history znaczników oznaczających podziały i łączenia wydzieleń.
 4. Usunięto błąd braku zaokrąglania do liczb całkowitych miąższości obliczonej dla gatunku w warstwie ( procedura obliczeń końcowych).
 5. Zmieniono sposób generowania danych do SILP dotyczący mikroregionów nasiennych - uwzględnienie sposobu kodowania wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 2006-10-25.
 

Taksator 5.2.3 - Lista zmian

 
 1. Usunięto błąd polegający na nieusuwaniu z bazy danych powiązań cechy z gatunkiem. Problem objawiał się podczas eksportu danych do SILP brakiem odpowiednich danych referencyjnych.
 2. Poprawiono sposób obliczeń brutto/netto na raporcie: wzór 7.
 

Taksator 5.1.1 - Lista zmian

 
 1. Zaktualizowanie struktury wzorcowej, pustej bazy danych:
  • rozszerzenie pola z udziałem w działce ewidencyjnej: F_PARCEL.STAKE
  • dodanie pola F_SUBAREA.EXCLUDED (spowodowało to również usunięcie problemu z importem i eksportem bazy danych)
 2. Zmiana komunikatu pojawiającego się podczas usuwania danych (całych leśnictw, oddziałów itp) w module "Zmiana adresu". Nowy komunikat jednoznacznie zwraca wagę użytkownikowi na nieodwracalność operacji.
 3. Uwzględnienie podczas importu/ eksportu danych przywiązania gatunku do cechy drzewostanu.
 4. Usunięcie błędu obsługi klawiatury pojawiającego się podczas edycji przywiązania gatunku do cechy drzewostanu.
 

Taksator 5.1 - Instrukcja użytkownika i lista zmian

 

Taksator v5.0 - Instrukcja użytkownika

 
I. Dostosowanie programu „Taksator" do pracy z systemem Windows Vista
II. Uzupełnienia i poprawki w programie „Taksator"
 1. Dodanie kontroli wypełnienia pola zadrzewienie dla warstw innych niż PRZEST.
 2. Dodanie kontroli dla warstw NAL, PODR, PODSZ, PODS, PODR IIP na zadrzewienie większe od 1.
 3. Dodanie kontroli dla pierśnicy <7.0 na powierzchni próbnej.
 4. Rozszerzenie funkcji przyporządkowującą GTD na podstawie danych o siedlisku o możliwość przyporządkowania GTD również na gruntach nieleśnych (do zalesienia).
 5. Zmiana etykiety na formatce powierzchni próbnej i wydruku (zmiana „Gat.pan." na „Gat.war").
 6. Dodanie kontroli smukłości (stosunek wysokości do pierśnicy) na powierzchni próbnej i w opisie taksacyjnym wartość powinna zawierać się pomiędzy 0.5 a 1.5 dla d13 <=40 i 0.25 do 0.85 dla pozostałych w przeciwnym wypadku ostrzeżenie.
 7. Dodanie opcji pozwalającej na wykluczenie zaznaczonych wydzieleń z obliczeń (checkbox na formularzu opisu taksacyjnego). Zaznaczone wydzielenie nie wchodzi do warstwy stratyfikacyjnej, przyjmowane są szacowane wartości zasobności.
 8. Do słownika roślin F_PLANT_DIC dodanie pola – roślina naturowa (natura 2000).
 9. W adresie leśnym sygnalizowanie wystąpienia numeru wydzielenia innego niż „00" (dodatkowa kontrola).
 10. Rozszerzenie pola LAND_PROTECT_NAME na formularzu i w bazie danych.
 11. Uzupełnienie zestawu plików eksportowanych do SILP o informacje dotyczące wersji programu.
 12. Uzupełnienie systemu kontrolującego wykonanie obliczeń (kontrola w poszczególnych obrębach).
 13. Przechowywanie w bazie danych informacji o wersji programu, którym dane były przetwarzane.
 14. Przyporządkowanie wieku rębności dla powierzchni leśnej niezalesionej na podstawie gatunku panującego z GTD.
 15. W tabeli XVII – gatunek z niezliczonych na poczet etatu wybierany z warstwy PRZEST.
 16. Wydruk pozycji nie zaliczonych na poczet etatu.
 17. Korekta sposobu zaokrąglania miąższości we wzorach 3, 4 i 5.
 18. Dodanie kontroli przywiązywania nieaktywnych adresów leśnych do grup powierzchni.
 19. Dodanie kontrola jakości (hodowlana lub techniczna) w zależności od wieku rębności.
 20. Generowanie warstw z lokalizacją powierzchni próbnych dla kolejnych obrębów w ramach jednej sesji.
 21. Korekta i uzupełnienie zapisu do formatu XLS dla tabel z programu ochrony przyrody.
 22. Uzupełnienie nagłówków tabel I, III, XV i wzoru 3.
 23. Poprawienie formatów pól w tabeli VB, XVI.
 24. Korekta obliczeń dla tabeli XIV.
 25. Dostosowanie szerokości pól w tabeli f_parcel do bazy systemu LAS.

Opis taksacyjny

Usunięcie błędu z wersji 4.4 polegającego na automatycznym powtórzeniu przez program w następnym polu kodu wprowadzonego do pola poprzedniego.

Nowe raporty
 • Wykaz drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębnego.
 • Wykaz projektowanych wskazań gospodarczych z zakresu hodowli lasu.
 • Porównanie wybranych cech taksacyjnych.
 • Porównanie wybranych cech taksacyjnych w ramach grup funkcji.
 • Zestawienie powierzchni i miąższości wg grup wiekowych i bogactwa gatunkowego.
 • Zestawienie powierzchni i miąższości wg grup wiekowych i struktury.
 • Zestawienie powierzchni i miąższości wg grup wiekowych i pochodzenia.
 • Zestawienie powierzchni wg zgodności składu gatunkowego z siedliskiem.
 • Zestawienie powierzchni i miąższości wg typów siedliskowych lasu.
 • Zestawienie powierzchni wg form degradacji – borowacenie.
 • Zestawienie powierzchni wg form degradacji – noefityzacja.
 • Zestawienie zbiorcze zadrzewień.
Rozmieszczenie powierzchni próbnych

Możliwość wykorzystania danych geometrycznych – tworzenie warstwy geometrycznej z powierzchniami próbnymi.

Losowanie powierzchni do kontroli odbiorczej

Możliwość wykorzystania danych geometrycznych – tworzenie warstwy geometrycznej z powierzchniami próbnymi do kontroli odbiorczej.

Mapa powierzchni próbnych

Moduł przeglądarki mapy numerycznej.

Raporty - Tabela X

Uwzględnienie kodów "MA-FIT", "AGROT", "MA-PORZ" w kolumnie z powierzchnią zabiegów agrotechnicznych.

Obliczenia końcowe

Zmiana algorytmu liczenia średniej wysokości drzewostanu wykorzystywanej we wzorach na wysokość każdego drzewa. Zmiana średniej arytmetycznej na średnią ważoną pierśnicą.

Obliczenia końcowe

Usunięcie błędu polegającego na pomijaniu przez program podczas wyznaczania miąższości całej warstwy stratyfikacyjnej powierzchni próbnych, na których nie ma pomierzonych drzew.

Import danych

Usunięcie błędu polegającego na nieprzenoszeniu działek ewidencyjnych z wpisanym znakiem apostrofu w informacjach różnych.

Obsługa bazy danych

Zmiana położenia tworzonego przez program źródła danych ODBC z HKEY_LOCAL_MACHINE na HKEY_CURRENT_USER. Dotychczasowy mechanizm powodował nieprawidłowości podczas otwierania bazy danych, gdy użytkownik nie miał odpowiednich uprawnień.

Raporty - Tabela VIIIa, VIIIb

Dodanie informacji o spodziewanym przyroście w drzewostanach nieplanowanych do użytkowania rębnego.

Raporty - Tabela I

Zmiana sposobu formatowania wartości w komórkach raportu – prawidłowy zapis raportu do Excela.

Grupy powierzchni

Zmiana flagi rodzaju grupy powierzchni dla mezoregionów z „R" na „P"

Dokumentacja do programu
 • Aktualizacja instrukcji użytkownika
 • Aktualizacja plików pomocy
 

Zmiany i poprawki w prowadzone w programie Taksator w wersji 4.4

 
 1. Dodatkowa kontrola WDZ40.
 2. Dodatkowa kontrola na wypełnienie tablicy parametrów.
 3. Możliwość blokowania wybranych pól podczas edycji opisu taksacyjnego, tak aby kursor je pomijał przy przechodzeniu przez kolejne pola.
 4. Poprawiona kontrola składu odnowieniowego.
 5. Poprawiony wydruk powierzchni próbnych. (błąd runtime error)
 6. Poprawa edycji opisu taksacyjnego oraz powierzchni próbnych.
 7. Poprawiono błędy w zestawieniach : tabele III, IV oraz zestawienie Warstwy stratyfikacyjne wg. SILP
 8. Zestawienie Tabela I rozbudowane o dodatkową kolumnę zawierającą sumowania wg województw.
 9. Poprawiono procedurę importu kart drzewostanowych.
 10. Kontrole podczas edycji opisu taksacyjnego :
  1. Wypełnienie powierzchni manipulacyjnej
  2. Sprawdzać unikalność gatunków i wieku w warstwie
  3. Kontrola jakości technicznej w zależności od przeciętnej pierśnicy
  4. Kontrola rang gatunków w warstwie wg udziałów
 

Zmiany w wersji 4.3 oprogramowania Taksator

 
 1. Grupy powierzchni:
  • uzupełnienie obszarów chronionych (K) o powierzchnie doświadczalne (POW DOŚW), obszary Natura 2000
 2. Eksport danych do SILP:
  • uzupełniono zapis w plikach f_arod_goal.data dla kodu f_goal_type_fl = „U" - składy odnowieniowe
  • przed wykonaniem eksportu danych do SILP program sprawdza czy były wykonane obliczenia końcowe
  • przy generowaniu „info" dla pozycji planów dziesięcioletnich program automatycznie zwiększa masę o 5%
  • uzupełniono zapis w polach stake_1 i stake_2 o współudziałach w pliku f_parcel.data
 3. Kontrole:
  • dodano możliwość wyszukiwania błędów wg kodu błędu
  • dodano kontrolę WAR33 – „Dla danego kodu rodzaju powierzchni wymagane jest wprowadzenie warstwy"
 4. Słowniki:
  • dodano kod funkcji „REZ"
  • w tabeli F_AREA_TYPE_DIC dodano kod: „GR POZA LP" – (Grunty nie stanowiące zasobów LP)
  • w tabeli F_AREA_USE_DIC dodano kod „OBCE" – (Grunty obce)
 5. Edycja opisu taksacyjnego:
  • zmiana wartości pól „Gatunek gleby" i „GTD" jest dostępna po wciśnięciu klawisza Ctrl i strzałki w dół
 6. Ewidencja:
  • raport zestawiający powierzchnię działek wg adresów administracyjnych , nie uwzględnia działek o nr 0
 7. Raporty:
  • usunięto rozbieżności pomiędzy tabelą XIV, XVII i wykazem cięć rębnych (wzór 6)
 8. Import słowników
  • dodano możliwość importu słowników do bazy bieżącej
 

Lista zmian i poprawek wprowadzonych w programie Taksator w wersji 4.2

 
 1. Grupy powierzchni wyświetlane są niezależnie od aktualnie wybranego obrębu.
 2. Poprawiona kontrola zawierania się adresów leśnych przy wprowadzaniu grup powierzchni.
 3. Kontrola GAT30 - usunięcie wymogu podawania wysokości w warstwie PODR dla gatunków o udziale PJD i MJC.
 4. Przy imporcie danych z SILP - tabela IX i X - pomijane są pozycje, dla których f_object_measures.urgency_cd=NK.
 5. Kontrola WAR32 - umożliwiono wprowadzanie IP i IIP dla budowy pionowej KO i KDO.
 6. Kontrola WDZ18 - kod pokrywy jest wymagany wyłącznie dla gruntów leśnych zalesionych i gruntów leśnych niezalesionych do odnowienia.
 7. Usunięto błąd zapisu do plików opisów taksacyjnych w formacie Excell.
 8. Przy imporcie danych z SILP domyślnie ustawiona jest flaga dla aktualizacji uproszczonej.
 9. Ustalenie powierzchni próbnych - usunięto z formatki możliwość wyboru losowego.
 

Opis zmian dokonanych w oprogramowaniu Taksator w wersji 4.1

 

W wersji 4.1 dokonano zmian w funkcjonowaniu importu danych z SILP oraz poprawiono niektóre ze zgłoszonych błędów i uwag. Pozostałe błędy, modyfikacje oraz nowe funkcję będą sukcesywnie opracowywane w ramach kolejnych wersji.

 1. Raporty:
  • dodatkowe zestawienie - wykaz cięć wg leśnictw
  • na wydruku karty drzewostanowej, w polu „Gleba" napis „typ" zastąpiono przez „podtyp"
  • rozszerzono kolumnę „WARSTWA" na wydruku opisu taksacyjnego
  • korekta błędnego podsumowania kolumny 19 w tabeli II
 2. Kontrole:
  • modyfikacja kontroli WDZ39 ( gospodarstwo „R" jest zgodne z funkcja lasu „OCHR", gospodarstwo „S" jest zgodne z funkcją lasu „GOSP"
  • dopuszczenie wartości „0" dla numeru działki
  • wymagane jest wprowadzenie powierzchni zabiegu we wskazaniach gospodarczych, jeżeli zaznaczono pole w kolumnie „pow_wydz"
  • kontrola na brak wartości w polu f_arod_cue.cutting_area
  • kontrola WDZ20 – jeśli nie ma wypełnionej kategorii ochronności to funkcja musi być różna od „OCHR"
 3. Edycja opisu taksacyjnego:
  • uniemożliwienie wprowadzania liczb w polu adresowym pododdziału
  • po przejściu na drugą stronę opisu taksacyjnego kursor ustawia się na polu „działka manipulacyjna"
 4. Export danych do SILP
  • usunięcie tworzenia zapisów "POW ODNP" do f_plan_info dla TPP lub TWP i CP
  • dla measure_cd = „PRZEST" wstawia 0 w f_arod_cue.cutting_area
 5. Słowniki:
  • poprawa literówek w opisach niektórych kodów
  • uzupełnienie słownika roślin f_plant_dic
 

Uwagi do instalacji

 

Przed instalacją wersji 4.1 konieczne jest odinstalowanie wersji 4.0.
Program domyślnie instaluje się w katalogu:
C:\Program Files\PGL Lasy Państwowe\Taksator

Dane gromadzone w bazach utworzonych wcześniejszymi wersjami nie wymagają żadnych zmian.
Jeżeli baza danych była tworzona w wersji niższej niż 3.5.9 to należy w bazie podmienić słowniki f_tree_species i f_municipality, korzystając ze słowników tworzonych przy zakładaniu nowej bazy z użyciem wersji 4.1. W ramach rozwoju oprogramowania zostanie opracowana procedura automatycznej aktualizacji słowników.
Pliki do przekazania do SILP należy generować wyłącznie z wersji 4.1 i nowszych.