Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula informacyjna RODO

„Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) nazywanego dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Informatyki Lasów Państwowych z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Leśników 21C, 05-090 Sękocin Stary, tel.: +48 22 270 71 00, adres e-mail: biuro@zilp.lasy.gov.pl.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Agnieszkę Krokowską.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@zilp.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 22 270 71 00.

Cel, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) oraz ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. F  RODO;
 • Administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruktury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 • Przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 • W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest:

 • Obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi;
 • Dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych”.