Wydawca treści Wydawca treści

Rejestrator pod system Android - Interface

Aplikacja Leśnik na system Android, poprzez zastosowanie ergonomicznego interfejsu użytkownika, upraszcza i przyśpiesza procesy rejestracji danych, przy jednoczesnej minimalizacji (w części przypadków, wręcz eliminacji) liczby pomyłek i błędów popełnianych w trakcie stosowania tradycyjnych („ręcznych") metod odbioru surowca drzewnego oraz użytków ubocznych.

Interfejs użytkownika został tak zaprojektowany, aby maksymalnie ułatwić obsługę programu przez leśniczego. Ten najważniejszy moduł systemu, z punktu widzenia obsługującego program użytkownika, składa się z czytelnego menu oraz zestawu niezbędnych formatek i przeglądarek oraz mapy danego leśnictwa, która w połączeniu z modułem GPS wskazuje aktualną lokalizacje na terenie leśnictwa.

Kluczowe cechy aplikacji

Logowanie do aplikacji

Aktywne menu z możliwością wyboru odpowiedniej akcji do ewidencji drewna, rozchodu czy rejestracji i sprzedaży użytków ubocznych będących produktem prowadzenia gospodarki leśnej.

Założona główka dokumentu przychodu drewna ROD zawierająca numer ROD datę sporządzenia, pozycje planu wraz z adresem leśnym, współczynnik zwiększający wynikający z warunków terenowych drzewostanu określający zwiększenie lub zmniejszenie pracochłonności pozyskania drewna określonego w tabelach pracochłonności, kierunek przychodu drewna PBK (pozyskanie bez kosztów czyli pozyskane kosztem własnym np. osoby prywatnej), PKS (pozyskanie kosztem skarbu państwa) w zależności od wyboru pozycji planu lub jej braku dostępne do wyboru są również Skup, z innych RDLP, Z własnych RDLP, inny przychód. Metoda odbioru drewna z możliwością wyboru Posztuczna, stos nieregularny, statystyczna, kłody grupowo w zależności od tego jaki sortyment będzie odbierany na pozycji cieć. Ostatni ROD na danej pozycji. Wykonawca usług leśnych który pozyskał drewno.

Lista sztuk/stosów na danym ROD

Ekran dodawania sztuki/stosu zawierający adres leśny, numer sztuki/stosu, gatunek z dostępnym słownikiem gatunków lasotwórczych w kolorach zgodnych z przyjętym wzorem wypełniania kolorami na mapach przeglądowo – gospodarczych, zawartym w instrukcji urządzania lasu.

Pole Sortyment z dostępnym słownikiem sortymentów dla wyrobionego drewna z którego należy wybrać odpowiedni sortyment podczas klasyfikacji jakościowo wymiarowej drewna. Dostępny słownik sortymentów jak i gatunków można w miarę potrzeb zmodyfikować poprzez stworzenie listy w własnej kolejności gatunków, sortymentów najczęściej używanych podczas odbiórki drewna. Pola długość, szerokość (w zależności od rodzaju sortymentu jaki jest odbierany), średnica uzupełniane jest poprzez wpisanie wymiarów pomierzonego drewna przy użyciu dostępnej klawiatury numerycznej.

Rodzaj średnicy z możliwością wyboru z listy rozwijanej (podawanie rodzaju średnicy definiuje w jaki sposób w SILP ma być obliczona miąższość odebranego drewna).

Uszkodzenia drewna z dostępnym wyborem z listy rozwijanej kodu uszkodzenia podawanego w zależności od tego w ramach jakiej grupy czynności PTP,PTW,PR odbierane jest drewno.

Korowane z listą wyboru.

Artykuł pole wypełniane w zależności od dostępności kilku artykułów w ramach odbieranego sortymentu, uwagi.

Po zapisaniu wprowadzonych wymiarów oraz wszystkich innych danych odebrana sztuka/stos widoczna jest na Liście sztuki/stosy z możliwością korekty danych dla danego numeru drewna.